WORK

home WORK PORTFOLIO

PORTFOLIO

    봉천동 근린생활시설 및 다가구주택

대지 위치 :  서울시 관악구 봉천동

용       도 :  근린생활시설, 다가구주택

대지 면적 :  136.83㎡

건축 면적 :  79.74㎡ 

연  면  적 :  249.98㎡

구       조 :  철근콘크리트조

규       모 :  지하4층

외장 마감 :  콘크리트롱블럭타일


설        계 : 오파드건축사사무소