WORK

home WORK PORTFOLIO

PORTFOLIO

    개포동 근생 및 다세대

대지 위치 :  서울시 강남구 개포동
용       도 :  근린 및 다세대
대지 면적 :  136.80㎡
건축 면적 :  81.30㎡
연  면  적 :  273.57㎡
구       조 :  철근콘크리트조
규       모 :  지상5층
외장 마감 :  스타코 도장
설        계 : 가인 건축사사무소