WORK

home WORK PORTFOLIO

PORTFOLIO

    과천시 별양동 다가구

대지 위치 :  경기도 과천시 별양동

용       도 :  다가구주택

대지 면적 :  230.70㎡

건축 면적 :  136.30㎡ 

연  면  적 :  382.71㎡

구       조 :  철근콘크리트조

규       모 :  지상4층

외장 마감 :  벽돌타일


설        계 : 에이디모베 건축사사무소