WORK

home WORK PORTFOLIO

PORTFOLIO

    성동구 용답동 오피스텔

대지 위치 :  서울시 성동구 용답동
용       도 :  업무시설(오피스텔/사무실)
대지 면적 :  672.60㎡
건축 면적 :  397.39㎡
연  면  적 :  5,135.52㎡
구       조 :  철근콘크리트조
규       모 :  지하2층,지상19층
외장 마감 :  석재, 일부알루미늄
설        계 : MAZ 건축사사무소