WORK

home WORK PORTFOLIO

PORTFOLIO

    ZIBIZI

대지 위치 : 서울시 마포구 대흥동 328-28 

용       도 :  다중주택, 근린생활시설

대지 면적 :  140.50㎡

건축 면적 :  84.29㎡

연  면  적 :  341.52㎡

구       조 :  철근콘크리트구조

규       모 :  지하1층/지상4층

외장 마감 :  라임스톤, 현무암 파벽돌타입


사       진 : 김창묵작가[프롬투]