WORK

home WORK PORTFOLIO

PORTFOLIO

    주니누리

대지 위치 :  경기도 수원시 장안구 조원동 644-24번지

용       도 :  단독주택(다가구주택), 근린생활시설

대지 면적 :  169.0㎡

건축 면적 :  100.80㎡

연  면  적 :  309.59㎡

구       조 :  철근콘크리트구조

규       모 :  지상4층

외장 마감 :  벽돌타일, 티타늄징크


설        계 : 조율건축사사무소