WORK

home WORK PORTFOLIO

PORTFOLIO

    독산동 도시형생활주택 신축공사

대지 위치 :  서울시 금천구 독산동

용       도 :  도시형생활주택

대지 면적 :  276.70㎡

건축 면적 :  162.08㎡ 

연  면  적 :  552.33㎡

구       조 :  철근콘크리트구조

규       모 :  지상5층

외장 마감 :  지정화강석


설       계 : 다림건축사사무소