WORK

home WORK PORTFOLIO

PORTFOLIO

    부평동 근린생활시설(공사중)

대지 위치 :  인천시 부평구 부평동 529-171

용       도 :  근린생활시설

대지 면적 :  78.50㎡

건축 면적 :  50.90㎡ 

연  면  적 :  133.15㎡

구       조 :  철근콘크리트구조

규       모 :  지상3층

외장 마감 :  노출콘크리트


설        계 : KDDH건축사사무소